Source code for pydov.types.sondering

# -*- coding: utf-8 -*-
"""Module containing the DOV data type for CPT measurements (Sonderingen),
including subtypes."""
from pydov.types.abstract import AbstractDovSubType, AbstractDovType
from pydov.types.fields import WfsField, XmlField
from pydov.types.ligging import MvMtawField


[docs] class Meetdata(AbstractDovSubType): rootpath = './/sondering/sondeonderzoek/penetratietest/meetdata' fields = [ XmlField(name='lengte', source_xpath='/lengte', definition='Geregistreerde sondeerlengte, ' 'uitgedrukt in meter.', datatype='float'), XmlField(name='diepte', source_xpath='/diepte', definition='Diepte waarop sondeerparameters geregistreerd ' 'werden, berekend uit de sondeerlengte en de ' 'geregistreerde hellingsmeting, ' 'uitgedrukt in meter.', datatype='float'), XmlField(name='qc', source_xpath='/qc', definition='Opgemeten waarde van de conusweerstand, ' 'uitgedrukt in MPa.', datatype='float'), XmlField(name='Qt', source_xpath='/Qt', definition='Opgemeten waarde van de totale weerstand, ' 'uitgedrukt in kN.', datatype='float'), XmlField(name='fs', source_xpath='/fs', definition='Opgemeten waarde van de plaatelijke ' 'kleefweerstand, uitgedrukt in kPa.', datatype='float'), XmlField(name='u', source_xpath='/u', definition='Opgemeten waarde van de porienwaterspanning, ' 'uitgedrukt in kPa.', datatype='float'), XmlField(name='i', source_xpath='/i', definition='Opgemeten waarde van de inclinatie, uitgedrukt ' 'in graden.', datatype='float') ]
[docs] class Sondering(AbstractDovType): """Class representing the DOV data type for CPT measurements.""" subtypes = [Meetdata] fields = [ WfsField(name='pkey_sondering', source_field='fiche', datatype='string'), WfsField(name='sondeernummer', source_field='sondeernummer', datatype='string'), WfsField(name='x', source_field='X_mL72', datatype='float'), WfsField(name='y', source_field='Y_mL72', datatype='float'), MvMtawField('Maaiveldhoogte in mTAW op dag dat de sondering ' 'uitgevoerd werd.'), WfsField(name='start_sondering_mtaw', source_field='Z_mTAW', datatype='float'), WfsField(name='diepte_sondering_van', source_field='diepte_van_m', datatype='float'), WfsField(name='diepte_sondering_tot', source_field='diepte_tot_m', datatype='float'), WfsField(name='datum_aanvang', source_field='datum_aanvang', datatype='date'), WfsField(name='uitvoerder', source_field='uitvoerder', datatype='string'), WfsField(name='sondeermethode', source_field='sondeermethode', datatype='string'), WfsField(name='apparaat', source_field='apparaat_type', datatype='string'), XmlField(name='datum_gw_meting', source_xpath='/sondering/visueelonderzoek/' 'datumtijd_waarneming_grondwaterstand', definition='Datum en tijdstip van waarneming van de ' 'grondwaterstand.', datatype='datetime'), XmlField(name='diepte_gw_m', source_xpath='/sondering/visueelonderzoek/grondwaterstand', definition='Diepte water in meter ten opzicht van het ' 'aanvangspeil.', datatype='float') ] pkey_fieldname = 'fiche' def __init__(self, pkey): """Initialisation. Parameters ---------- pkey : str Permanent key of the Sondering (CPT measurement), being a URI of the form `https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/<id>`. """ super().__init__('sondering', pkey)